Požiadavky podkladu pod garáže.

Základňa, na ktorej chcete vytvoriť garáž by mala byť vodorovná a jej rozmery by mali byť mierne väčšie, aspoň o 5-10 cm. Pri príprave základne pre garáž, musí byť tiež zohľadnená hmotnosť garáže a ďalšie poveternostné podmienky (sneh, vietor). Existuje mnoho typov základni, ktoré je možné pripraviť pre garáž. Nižšie sú popísané niektore  z nich.

Betónová doska

beton1
 • Betónova doska je jedným z najlepších riešení. Zahŕňa vytvorenie poteru po celej základni garáže.
 • Betón B15 alebo B20.
 • Hrúbka dosky 0,12m a viac.
 • Vystužená sieťou.

Základovy veniec

beton3
 • Jedna z najsilnejších základni pre garáž.
 • B15 alebo B20 betón.
 • Minimálna šírka venca 0,3 m.
 • Základový veniec v hĺbke 0,8-1,2m.

Bodové základove kocky

beton4
 • Je jedným z najjednoduchších základov. Bohužiaľ neposkytuje silnú základňu pre garáž.  Minimálna hrúbka betónových tvárnic by mala byť 40 cm. Po vložení garáže urobte poter, aby ste  spevnili podlahu.

Základové pätky

beton6
 • Betón B15 alebo B20.
 • Minimálne rozmery bodov 0,3 x 0,3m.
 • Betónove základy sa lejú do hĺbky 0,8-1,2m.
 • Minimálny počet bodov pre jednu garáž: na každóm rohu a pod každým spojom steny, podľa veľkosti garáže.

Stavebné povolenie alebo ohlasovacia povinnosť

Pre garáže do 25 m2 s výškou do 5m

Postačuje ohlasovacia povinnosť.

V tomto prípade sa nevyžaduje stavebné povolenie, postačuje ohlásenie obci, ktorá podľa stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu.

Pri ohlasovacej povinnosti môžu od Vás vyžadovať Jednoduchý nákres garáže, ktorý priložíte ku tlačivu na ohlásenie drobnej stavby. Tento Vám na vyžiadanie vieme poskytnúť.

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí stavebnému úradu ohlásenie drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 Stavebného zákona.

Drobné stavby sú podľa § 139b Staveného zákona stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Pre garáže nad 25 m2

Pri garáži s plochou nad 25m2 budete podľa stavebného zákona potrebovať stavebné povolenie a územné rozhodnutie . Keďže ide o jednoduchú stavbu,  môže stavebný úrad obe konania zlúčiť. Žiadosť podávaťe na príslušnom stavebnom úrade, ktorý je súčasťou mestského, obecného či miestneho úradu.

K žiadosti o stavebné povolenie, budete potrebovať aj projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, doklad, ktorým preukážete vlastníctvo pozemku, a podľa požiadaviek stavebného úradu aj rozhodnutia a stanoviská  dotknutých osôb alebo orgánov štátnej správy a obce.

K vypracovaniu projektovej dokumentácie potrebujete

 1. list vlastníctva alebo nájomná zmluva
 2. kópia z katastrálnej mapy s umiestnením stavby na pozemku

K žiadosti o stavebné povolenie potrebujete

 1. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 2. list vlastníctva
 3. kópia z katastrálnej mapy
 4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou